Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Lista rankingowa XXXVII tura rekrutacji

Jednocześnie informujemy o rozpoczęciu kolejnej rekrutacji do projektu.

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie – ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie ,,Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Przedłużenie rekrutacji do Projektu ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja będzie trwać do 30.09.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku 18+,

– zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego,

– przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy),

– zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.),

– zwolnione (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika,

– osoby odchodzących z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS

– kobiety

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście;

– w biurze projektu;

– ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807;

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

ZAPRASZAMY !

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu ”Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Rekrutacja do Projektu ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja rozpocznie się 01.06.2022 r. i będzie trwać do 30.06.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku 18+,

– zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego,

– przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy),

– zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.),

– zwolnione (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika,

– osoby odchodzących z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS

– kobiety

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście;

– w biurze projektu;

– ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807;

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

ZAPRASZAMY !

Wyniki oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego dla PS zamierzających utworzyć nowe miejsce pracy

Szanowni Państwo,

Publikujemy Listę rankingową podmiotów, których wnioski o przyznanie wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie ocenione – instytucje te zostały rekomendowane do uzyskania dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS oraz wsparcia pomostowego na okres 6 miesięcy.

Jednocześnie informujemy, iż w procesie nie brały udziału inne PS niż wskazane na w/w liście rankingowej, w związku z powyższym nie powstała Liska rezerwowa ani Lista wniosków odrzuconych.

Lista rankingowa w kolejności malejącej liczby punktów zawierająca wnioski – które otrzymują wsparcie finansoweLista rankingowa PDF

Jednocześnie prosimy instytucje rekomendowane do uzyskania dofinansowania o dostarczenie w terminie do 30.05.2022r. dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (wykaz dokumentów znajduje się we wzorze umowy o dofinansowanie dostępnym tutaj -> Dokumenty dla PS).

Termin składania biznes planów – dotacje dla PS

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wnioski o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy oraz udzielania wsparcia pomostowego będą przyjmowane w terminie 11.05 do 20.05.2022 włącznie.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub pendrive) tożsamej z wersja papierową, w zamkniętej kopercie w biurze projektu (ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów). Wnioski składają przedstawiciele PS bądź osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa społecznego.

Do Wniosku na stworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym należy załączyć dokumenty zgodne z wzorami podanymi przez Fundację, których lista znajduje się we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wzory dokumentów będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu

Wniosek wraz z załącznikami, musi być przygotowany w następujący sposób:

a) wypełniony i złożony na formularzach zgodnych ze wzorami zatwierdzonymi przez Fundację,

b) wypełniony elektronicznie w języku polskim,

c) zawierać ponumerowane wszystkie strony,

d) trwale spięty,

e) podpisany w miejscach do tego przeznaczonych,

f) zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki.

Dokumenty możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, klikając w ten link: Dokumenty PS.