Termin składania biznes planów – dotacje dla PS

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wnioski o przyznanie środków finansowych na utworzenie miejsca pracy oraz udzielania wsparcia pomostowego będą przyjmowane w terminie 11.05 do 20.05.2022 włącznie.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 2 oryginały lub oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD lub pendrive) tożsamej z wersja papierową, w zamkniętej kopercie w biurze projektu (ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów). Wnioski składają przedstawiciele PS bądź osoby upoważnione do reprezentowania przedsiębiorstwa społecznego.

Do Wniosku na stworzenie miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym należy załączyć dokumenty zgodne z wzorami podanymi przez Fundację, których lista znajduje się we wniosku o przyznanie wsparcia finansowego, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.

Wzory dokumentów będą dostępne na stronie internetowej projektu oraz w biurze projektu

Wniosek wraz z załącznikami, musi być przygotowany w następujący sposób:

a) wypełniony i złożony na formularzach zgodnych ze wzorami zatwierdzonymi przez Fundację,

b) wypełniony elektronicznie w języku polskim,

c) zawierać ponumerowane wszystkie strony,

d) trwale spięty,

e) podpisany w miejscach do tego przeznaczonych,

f) zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i załączniki.

Dokumenty możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej, klikając w ten link: Dokumenty PS.

Lista Rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu „Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Harmonogram szkoleń przed ubieganiem się o dotację na utworzenie miejsca pracy w PS

Szanowni Państwo,

Publikujemy harmonogram szkoleń przed ubieganiem się o dotację na utworzenia miejsca pracy w PS. O terminie pierwszych zajęć Uczestnicy/-czki zostaną poinformowani również telefonicznie.

Przypominamy, że wymagana jest obecność na poziomie min. 80%.

Prosimy o przybycie min. 15 minut wcześniej w dniu pierwszych zajęć w celu podpisania umowy szkoleniowej.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ – PDF

Dokumenty dotyczące wsparcia na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Szanowni Państwo,

W załączniku publikujemy Regulamin przyznawania środków finansowych na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym oraz udzielania wsparcia pomostowego wraz z kompletem załączników.

Rekrutacja do Projektu ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja rozpocznie się 02.05.2022 r. i będzie trwać do 31.05.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku 18+,

– zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego,

– przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy),

– zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.),

– zwolnione (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika,

– osoby odchodzących z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS

– kobiety

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście;

– w biurze projektu;

– ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807;

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

ZAPRASZAMY !

Dnia 15.04.2022r. Biuro Projektowe będzie nieczynne

LISTA RANKINGOWA – wsparcie szkoleniowe przed utworzeniem miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż do projektu zostały zakwalifikowane 4 osoby – przedstawiciele 2 przedsiębiorstw społecznych, które będą brały udział w szkoleniu przed utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych oraz ubiegały się o środki finansowe na utworzenie w/w miejsc pracy.

LISTA RANKINGOWA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU – ,,TWOJA PRZYSZŁOŚĆ W TWOICH RĘKACH”

Informacja o rekrutacji do Projektu – ,,Twoja Przyszłość w Twoich Rękach”

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza nabór do projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach”

Rekrutacja rozpocznie się 12.04.2022 r. i będzie trwać do 29.04.2022 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00, w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:

– w wieku 18+,

– zamieszkałe lub pracujące na terenie Województwa Małopolskiego,

– przewidziane do zwolnienia (w okresie wypowiedzenia lub brak możliwości przedłużenia umowy ze strony pracodawcy),

– zagrożone zwolnieniem z pracy (np. zwolnienia grupowe, likwidacja stanowisk pracy, itp.),

– zwolnione (utrata pracy w ciągu max 6 mscy) z  przyczyn niedotyczących pracownika,

– osoby odchodzących z rolnictwa tj. rolników, którzy podlegają pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe na podstawie ustawy z 20.12.1990 (DZ.U.z 2020r. poz. 174) i zamierzają podjąć zatrudnienie lub  inną działalność pozarolniczą objętą ubezpieczeniem w ZUS

– kobiety

Szczegółowych informacji na temat udziału w projekcie można uzyskać:

– osobiście;

– w biurze projektu;

– ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów;

– telefonicznie – 508 902 807;

– e-mail: b.kaplonska@fundacjatarnowskiego.pl

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

ZAPRASZAMY !

Informacja o rekrutacji Przedsiębiorstw Społecznych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy przedstawicieli Przedsiębiorstw Społecznych do ubiegania się o dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Nabór odbędzie się w dniach 7-11.04.2022r.

Przypominamy, iż w ramach projektu „Twoja przyszłość w Twoich rękach” Przedsiębiorstwa Społeczne mogą starać się o dotację na utworzenie miejsca pracy w wysokości 21.020,00 zł za każde utworzone miejsce pracy oraz o wsparcie pomostowe w kwocie 1300 zł/mc przez min. 6 miesięcy.

Oferujemy wsparcie szkoleniowe, w trakcie którego otrzymacie Państwo kompendium wiedzy z zakresu prowadzenia i rozwoju Waszego PS, a także sporządzania biznes planu. Ponadto możecie Państwo skorzystać ze wsparcia PS w planowaniu i realizacji zindywidualizowanych działań mających na celu reintegrację społeczną i zawodową pracowników, na których zatrudnienie udzielono wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy lub wsparcia pomostowego. Usługi te spełniają łącznie poniższe warunki:

  • są świadczone w formie dostosowanego do potrzeb wsparcia obejmującego osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie społecznym;
  • są świadczone przez specjalistów w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej; obejmują w szczególności działania motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, budowanie kompetencji społecznych, kompetencji zawodowych, w tym kompetencji ogólnozawodowych, kompetencji podstawowych oraz zagadnienia z zakresu budowania zespołu i rozwiązywania konfliktów;
  • ich świadczeniu towarzyszy proces rozpoznawania indywidualnych potrzeb;
  • realizowane są przez okres do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia osoby objętej wsparciem lub dłużej jeśli istnieje uzasadniona potrzeba do kontynuacji pomocy w przypadku danej osoby.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w naszym biurze projektu.

Dokumenty do pobrania wersja docx

TPR_DOT_Regulamin dot. rekrutacji – PS

TPR_DOT_Regulamin dot. rekrutacji – PS_zał.-dok.rekrutacyjne

Dokumenty do pobrania wersja pdf

TPR_DOT_Regulamin dot. rekrutacji – PS

TPR_DOT_Regulamin dot. rekrutacji – PS_zał.-dok.rekrutacyjne